Zadzwoń! +48 22 160 55 55

  Kategorie

  Promocje

  Silikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanie

  Silikażel, żel krzemionkowy169,67 zł121,77 zł brutto99,00 zł netto

  Białe opaski kablowe z poliamidu 6,6 - opakowanie

  Białe opaski kablowe z poliamidu 6,6 - opakowanie3,68 zł1,64 zł brutto1,33 zł netto

  Czarne opaski kablowe z poliamidu 6,6 - opakowanie

  Czarne opaski kablowe z poliamidu 6,6 - opakowanie3,68 zł1,64 zł brutto1,33 zł netto

  Nasze nowości

  Klamerka do mocowania osłon BM

  Klamerka do mocowania osłon BM22,51 zł brutto18,30 zł netto

  Osłona bezpieczników BM elastyczna

  Osłona bezpieczników BM elastyczna163,22 zł brutto132,70 zł netto

  Taśma ostrzegawcza biało-czerwona

  Taśma ostrzegawcza biało-czerwona5,92 zł brutto4,81 zł netto

  E-bezpieczeństwo

   

  alt
   


  Paczki dostarcza


  alt
   
  Silikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanieSilikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanieSilikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanieSilikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanieSilikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanieSilikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanieSilikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanie
  Silikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanieSilikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanieSilikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanieSilikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanieSilikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanieSilikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanieSilikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanie
  Super promocjaPolecamy

  Silikażel, żel krzemionkowy

  Numer katalogowy EG System: EG_silikazel

  Stan produktu: Nowy

  Pojemność

  Cena brutto: 121,77 zł

  Cena netto: 99,00 zł

  Ilość: szt.
  Dodaj do koszyka

  • Opis produktu
  • KARTA KATALOGOWA - opis techniczny (1)
  • Recenzje produktu (0)

  Silikażel, żel krzemionkowy, pochłaniacz wilgoci pomarańczowy do odwilżaczy - opakowanie.

  Cena za opakowanie (ilość litrów w opakowaniu podano w tabeli)

  Dostępne pojemności:​
   

  Numer katalogowy Pojemność
  EG_silikazel_5 5 litrów  
  EG_silikazel_31 31 litrów 


  1. Identyfikacja substancji
  Masa molowa: g/mol
  Zastosowanie: pochłaniacz wilgoci

  2. Skład i informacja o składnikach
  Nazwa chemiczna: żel krzemionkowa

  3. Identyfikacja zagrożeń
  Produkt nie zawiera substancji klasyfikowanych jako szkodliwe dla zdrowia. Substancja nie jest
  niebezpieczna.

  4. Pierwsza pomoc
  Instrukcja postępowania w zależności od narażenia:
  Kontakt z oczami – Przemyć oczy dużą ilością wody przez kilkanaście minut przy odchylonej powiece.
  Jeżeli istnieje konieczność skorzystać z porady okulisty.
  Kontakt ze skórą – Zdjąć zanieczyszczone ubranie, zmyć skórę wodą. Jeżeli obrażenia są rozległe
  skorzystać z pomocy lekarza.
  Wdychanie – Wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia, zapewnić dostęp świeżego
  powietrza. Jeśli trudności z oddychaniem utrzymują się wezwać lekarza.
  Połknięcie – W razie przypadkowego połknięcia podać do picia dużą ilość wody, nie wywoływać
  wymiotów. W razie konieczności wezwać lekarza.

  5. Postępowanie w przypadku pożaru
  Zalecane środki gaśnicze: substancja niepalna, w przypadku pożaru stosować środki gaśnicze
  odpowiednie do materiałów znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie.
  Niebezpieczne produkty rozkładu: brak
  Zabronione środki gaśnicze: brak
   
  6. Postępowanie w przypadku niezmierzonego uwolnienia do środowiska
  Rozsypanie substancji: zebrać na sucho do oznakowanego naczynia. Unikać wzbijania pyłu, nie
  wdychać pyłu. Unikać przedostania się substancji do kanalizacji.
   
  7. Postępowanie z substancją i jej magazynowanie
  Postępowanie z substancją: Podczas stosowania nie spożywać napojów, nie jeść, unikać wdychania
  pyłów, przestrzegać zasad higieny osobistej, stosować sprzęty ochrony osobistej i odzież ochronną.
  Magazynowanie: Towar przechowywać w suchych, czystych oraz krytych pomieszczeniach w
  opakowaniach szczelnie zamkniętych i zabezpieczonych przed wnikaniem wilgoci.

  8. Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej
  Najwyższe dopuszczalne stężenie – krzemionka bezpostaciowa
  Pył całkowity – NDS 10 mg/m3
  Środki ochrony indywidualnej – należy właściwie dobrać odzież ochronną do miejsca pracy
  Ochrona dróg oddechowych – konieczna gdy tworzą się pyły, najbardziej właściwe jest użycie maski
  przeciwpyłowej
  Ochrona oczu – wymagane użycie okularów ochronnych
  Ochrona rąk – wymagane użycie rękawic
  Ochrona ciała – wymagane użycie ubrania ochronnego
  Środki ochrony i higieny – natychmiast zmienić zanieczyszczone ubranie, stosować kremy ochronne do
  skóry. Po pracy z żelem krzemionkowym należy wymyć twarz i ręce.

  9. Właściwości fizykochemiczne
  Postać – ciało stałe, kryształy
  Barwa – suchy- pomarańczowy, zawilgocony- jasnozielony do ciemnozielonego
  Zapach – baz zapachu
  Temperatura topnienia - 1000ºC
  Temperatura wrzenia – brak danych
  Rozpuszczalność w wodzie – nierozpuszczalny
  Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach – gorące ługi
  Średnica granulatu: 3-5mm
   
  10. Stabilność i reaktywność
  Warunki, których należy unikać: wilgoć
  Materiały, których należy unikać : brak
  Substancja stabilna w normalnych warunkach
   
  11. Informacje toksykologiczne
  Skutki zdrowotne narażenia przewlekłego: długotrwałe oddychanie powietrzem silnie zapylonym
  drobnymi cząsteczkami żelu krzemionkowego może doprowadzić do krzemicy płuc.
  Skutki zdrowotne narażenia miejscowego: może powodować zapalenie spojówek, podrażnienie błon
  śluzowych i górnych dróg oddechowych.
   
  12. Informacje ekologiczne
  Substancja jest obojętna dla środowiska i nie powoduje żadnych skutków ubocznych w środowisku.
   
  13. Postępowanie z odpadami
  Produkt i opakowania usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami ochrony środowiska.
  Klasyfikacja odpadu odpowiednio do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriów zawartych w
  obowiązujących przepisach.
  Opakowanie:
  150101 – opakowanie z papieru i tektury
  150104 – opakowanie z metalu
  150102 – opakowanie z tworzywa
  Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach ( 9Dz.U. nr.62 poz.628 wraz z późniejszymi zmianami).

  14. Informacje i transporcie
  a) Numer ONZ: nie jest przedmiotem przepisów transportowych
  b) Nazwa przewoźnika: nie dotyczy
  c) Numer zagrożenia: nie dotyczy
  d) Klasa RID/ADR: nie dotyczy
  e) Grupa pakowania: nie dotyczy
  f) Nalepki: nie dotyczy
   
  15. Informacje dotyczące przepisów prawnych
  Zgodnie z rozporządzeniem MziOS (Dz.U.201 poz.1874 z dnia 14 października 2003) „wykaz substancji
  niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem” nie wymagają oznakowania.
  Substancja ta nie jest niebezpieczna
  a) symbole ostrzegawcze – nie wymagane
  b) określenie zagrożenia – nie jest wymagane oznakowanie
  c) określenie dotyczące prawidłowego postępowania – nie jest wymagane

  16. Inne informacje
  Informacje zawarte w niniejszej karcie opierają się na obecnym stanie wiedzy, nie stanowią jednak
  pełnej charakterystyki produktu i nie mogą być wykorzystywane jako dokument prawny.
  Dane zawarte w karcie należy traktować wyłącznie jako pomoc dla zapewnienia bezpieczeństwa
  postępowania w stosowaniu, przechowywaniu i transporcie.
  Klienci zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa we własnym
  zakresie.
   
  UWAGA!
  Kartę sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14.12.2004r. w sprawie karty
  charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego ( Dz.U. nr.2 poz.8 z 2005r.).

  Napisz recenzję

  Produkty powiązane
  Odwilżacz 4l do transformatorów z konserwatorem

  Odwilżacz 4l do transformatorów z konserwatorem

  789,91 zł brutto642,20 zł netto
  Odwilżacz 8l do transformatorów z konserwatorem

  Odwilżacz 8l do transformatorów z konserwatorem

  927,42 zł brutto754,00 zł netto
  Newsletter

  Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o najlepszych cenach oraz akcjach specjalnych. Na powitanie otrzymasz kod rabat w wysokości 50,00 zł.

   

  Jeżeli masz uwagi do sklepu egsystem-sklep.pl lub pomysł na jego usprawnienie, skontaktuj się z nami.
  Wszystkie prawa zastrzeżone / All rights reserverd. Copyright © by egsystem-sklep.pl; Oprogramowanie sklepu shopgold.pl.